Warunki korzystania z usług Targeo

 Drukuj
Definicje

Usługobiorca korzystając z usług Targeo (w szczególności z serwisów internetowych mapa.targeo.pl, targeo.pl) akceptuje poniższe warunki umowy, zwane dalej „Warunkami korzystania z usług”.

OPERATOR – AutoMapa Sp. z o.o. (NIP 5272309122, KRS 0000135361), dostawca usług Targeo;

PRODUKT – oprogramowanie Targeo, mapy i dane geograficzne oraz inne materiały dostępne za pośrednictwem usług Targeo z wyłączeniem warstw WMS/WMTS;

PRODUCENT - AutoMapa Sp. z o.o.;

USŁUGI TARGEO – wszelkie usługi dostępne za pośrednictwem serwisów internetowych OPERATORA, w szczególności dostępnych pod adresami  http://targeo.pl i http://mapa.targeo.pl a także serwisy firm trzecich wykorzystujące mapy lub dane pochodzące z PRODUKTU;

WMS/WMTS – usługi umożliwiające przeglądanie warstw danych serwowanych w postaci rastrowej z serwerów podmiotów trzecich.

USŁUGOBIORCA – każda osoba korzystająca z USŁUG TARGEO w wieku przekraczającym 16 lat.

Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w dokumencie "Informacje o przetwarzaniu danych osobowych". Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zawarte tam warunki.

Ograniczony użytek komercyjny

Dozwolone użycia komercyjne zostały opisane w sekcji „Dozwolone użycia”. Poza przypadkami wymienionymi wprost w niniejszych Warunkach korzystania z usług, usługi Targeo są udostępniane wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku i nie mogą być wykorzystywane w celu sprzedawania produktu lub usługi ani w celach reklamowych bez uprzedniego zawarcia odrębnej umowy z Operatorem.

Użycia niedozwolone

Wszelkie prawa nie udzielone wprost w „Warunkach korzystania z usług” lub odrębnych umowach, pozostają prawami Operatora lub odpowiednich właścicieli danych. Produkt, a w szczególności mapy, dane geograficzne i oprogramowanie są własnością Operatora oraz firm licencjonujących swoje prawa Operatorowi i jako takie pozostają pod ochroną odpowiednich praw autorskich. W szczególności PRODUKT może zawierać dane udostępnione nieodpłatnie przez EuroGeographics - warunki ich użytkowania są opisane pod adresem: http://www.eurogeographics.org/form/topographic-data-eurogeographics

Użytkownik nie ma prawa:

  • rozkodowywać, dekompilować, deasemblować, modyfikować oprogramowania zawartego w Produkcie, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia programowych zabezpieczeń Produktu;
  • usuwać ani zmieniać znaków Operatora ani znaków towarowych na Produkcie;
  • wykonywać kopii Produktu lub jego części;
  • wykorzystywać Targeo do masowego geokodowania lub odwrotnego geokodowania;

Ponadto, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Operatora niedozwolone jest:

 - automatyzowanie zapytań do serwerów Targeo;

 - wykorzystywanie Targeo do wyświetlania lokalizacji obiektów ruchomych (np. z systemów lokalizacji opartych na GPS, Cell-ID czy WiFi);

 - użytkowanie Targeo w połączeniu z jakimikolwiek systemami nawigacji, monitoringu, zarządzania flotami, pojazdami lub pracownikami mobilnymi, oprogramowaniem optymalizacyjnym bądź innymi podobnymi aplikacjami; 

 - publikowanie wygenerowanych przez Targeo map we własnych serwisach internetowych/intranetowych oraz powielanie ich w jakikolwiek inny sposób, poza przypadkiem, gdy wykorzystywany jest kod wygenerowany z użyciem Kreatora Map Targeo.

Warstwy „Satelita” oraz WMS/WMTS

Warstwa „Satelita” zawiera dane pochodzące z różnych źródeł w tym także ze źródeł WMS/WMTS. Zawartość i znaki towarowe dotyczące warstw satelita i WMS/WMTS pozostają własnością ich odpowiednich właścicieli. Warstwa „Satelita” jest dostępna wyłącznie do przeglądania – inne użycia wskazane w niniejszym regulaminie są dla tej warstwy wyłączone. 

W szczególności warstwa Satelita umożliwia przeglądanie danych z następujących źródeł:

 - dane Landsat udostępnione przez U.S. Geological Survey

 - dane opracowane przez firmę AutoMapa Sp. z o.o. 

 - dane udostępnione przez organy administracji samorządowej do użycia w Targeo

 - dane udostępnione przez European Space Agency;

 - dane udostępniane w standardzie WMTS ramach Usługi przeglądania ortofotomapy, profil kafelkowany przez serwis Geoportal.gov.pl, warunki użytkowania pod adresem: http://geoportal.gov.pl/regulamin

Źródło danych jest każdorazowo podane w dolnym prawym rogu mapy.

Produkt umożliwia przeglądanie warstw WMS/WMTS serwowanych przez serwery podmiotów trzecich. USŁUGOBIORCA zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich regulaminów, warunków korzystania i innych przepisów, którym takie dane mogą podlegać. Funkcja przeglądania WMS/WMTS jest udostępniona testowo i może być wyłączona lub zmieniona w dowolnym czasie bez uprzedzenia. USŁUGOBIORCA może korzystać z tych funkcji wyłącznie na własne ryzyko, a wszelka odpowiedzialność Operatora jest w tym zakresie wyłączona.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Operator dołożył wszelkich starań aby dostarczyć Produkt wraz z dokładnymi danymi oraz zapewnić jego bezawaryjne działanie. Mimo to, Produkt może zawierać pewną liczbę błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości. Dane zawarte w Produkcie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Operator nie gwarantuje zgodności Produktu z potrzebami lub oczekiwaniami użytkownika, użytkowania Produktu bez zakłóceń, ani też, że nieprawidłowości będą lub mogą być usunięte. Dla wygody użytkownika w Produkcie zawarte zostały liczne technologie informatyczne. Technologie te oraz mapy i dane geograficzne dostarczone są "TAKIE JAKIE SĄ", bez żadnych gwarancji jakiejkolwiek natury. Operator, ani jego licencjodawcy, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek faktycznych lub domniemanych defektów tych technologii lub ich zastosowania w Produkcie. Wszelka taka odpowiedzialność jest niniejszym WYŁĄCZONA. Produkt jest udostępniany na zasadzie "TAKI JAKI JEST", bez żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, włącznie z ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności do konkretnych celów.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania Produktu lub niemożności korzystania z Produktu, nawet jeśli Operator zostanie poinformowany, że istnieje możliwość powstania takich szkód.

Zrzeczenie się

Żadne opóźnienie ani niepowodzenie ze strony Operatora lub Producenta w dochodzeniu swoich praw lub odszkodowań wynikających z Umowy nie może być uznane za zrzeczenie się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań przez Producenta lub Operatora.

Zmiany w Warunkach korzystania z usług

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków bez powiadomienia. Aktualne warunki będą dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.targeo.pl. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług lub zmiany ich działania bez powiadomienia, a także wprowadzania indywidualnych ograniczeń w dostępnie do usług bez podania przyczyny. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu wobec użytkowników i osób trzecich jest wyłączona.

Linkowanie do mapy Targeo

Polega na umieszczeniu na prywatnej lub firmowej stronie www linku do serwisu mapowego Targeo.pl wyświetlającego określone miejsce na mapie Targeo. Usługa umożliwia zdefiniowanie skali mapy i punktu, na którym mapa zostanie wycentrowana. Link może mieć postać linku tekstowego, przycisku lub obrazka.

Zasady linkowania:

 - linkowanie do Targeo jest bezpłatne;

 - strona generowana przez Targeo nie może być w żaden sposób modyfikowana i musi być wyświetlona w głównym oknie przeglądarki (zabronione jest wyświetlanie w iframe lub podobne);

 - strona wywołana przez link może być wyświetlona w nowym oknie, jednak pole adresu i pasek stanu muszą być wyświetlone w niezmienionej formie;

 - zabronione jest wykorzystanie w celu wyświetlania lokalizacji jakichkolwiek obiektów ruchomych pochodzących np. z systemów lokalizacji opartych o GPS, CellID, WiFi lub podobnych aplikacji.

Kreator Map Targeo

Polega na umieszczeniu w prywatnej lub firmowej stronie www interaktywnych elementów udostępnianych przez Kreator Map Targeo:

 - interaktywnej mapki Targeo, umożliwiającej przesuwanie i skalowanie mapy;

 - mapki statycznej - fragmentu mapy Targeo w postaci statycznego obrazka;

 - mapki kontekstowej „w dymku”;

 - formularza wyznaczania trasy do wybranej lokalizacji.

Zasady użytkowania Kreatora Map Targeo:

 - Kreator Map Targeo jest dostępny pod adresem: http://mapa.targeo.pl/kreator

 - korzystanie z usług może wymagać rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego w serwisie targeo.pl;

 - wykorzystanie mapek i formularzy wygenerowanych z użyciem Kreatora Map Targeo jest bezpłatne, pod warunkiem wykorzystania wygenerowanego przez Kreatora kodu;

 - dopuszczalne jest wprowadzenie drobnych zmian w wygenerowanym kodzie, ograniczonych do zmiany styli, rozmiaru, dodaniu ramki lub zmianie koloru tła pod warunkiem że nie wpłynie to na czytelność oznaczeń Producenta i Operatora oraz na czytelność i działanie linków;

 - poza powyższym ograniczonym zakresem, mapka i kod wygenerowany przez Targeo nie mogą być modyfikowane; w szczególności niedozwolone jest usuwanie lub zmiana oznaczeń Producenta i Operatora oraz zmiana wyglądu i zawartości linków;

 - Operator zastrzega sobie prawo do odwołania zgody na publikację w dowolnym czasie, w tym także bez podania przyczyny;

 - mapka lub formularz może być umieszczona i używana wyłącznie na ogólnodostępnej stronie internetowej, nie wymagającej rejestracji, podania hasła lub innej formy logowania. Użycie na stronach intranetowych lub w innych aplikacjach niż publiczne strony internetowe jest niedozwolone;

 - zabronione jest używanie wygenerowanej mapki jako podkładu do wyświetlania lokalizacji lub stanu obiektów pochodzących np. z systemów lokalizacji opartych o GPS, CellID, WiFi, systemów monitoringu lub podobnych aplikacji.