UMOWA UDZIELENIA LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA

 Drukuj
Definicje pojęć

UMOWA - niniejsza Umowa Licencji

PRODUCENT - AutoMapa sp. z o.o.

LICENCJOBIORCA - strona zawierająca niniejszą umowę z PRODUCENTEM

PRODUKT - oprogramowanie, dane i inne materiały zawarte w pakiecie AutoMapa

URZĄDZENIE – urządzenie, na którym użytkowany jest PRODUKT

Treść Umowy

1. PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY LICENCJI na używanie PRODUKTU a LICENCJOBIORCA instalując lub użytkując PRODUKT wyraża zgodę na wszystkie warunki UMOWY. PRODUKT i jego kopie są własnością PRODUCENTA a wszelkie prawa nieudzielone wprost w UMOWIE pozostają prawami PRODUCENTA. LICENCJOBIORCA zgadza się czynić wszelkie rozsądne starania dla zabezpieczenia PRODUKTU przed nieautoryzowanym użyciem, reprodukcją, dystrybucją i publikacją.

2. LICENCJOBIORCA ma prawo:

a) zainstalować i użytkować PRODUKT tylko do własnych potrzeb na jednym własnym URZĄDZENIU o ile warunki zakupu LICENCJI prezentowane bezpośrednio przez PRODUCENTA w danym miejscu sprzedaży (np. AppStore) nie dopuszczają szerszego zakresu użycia (np. na większej liczbie URZĄDZEŃ),

b) korzystać z PRODUKTU oraz jego ewentualnych aktualizacji przez czas zależny od typu wykupionej LICENCJI (np. licencja 7-dniowa, roczna itp.),

c) w przypadku nabycia PRODUKTU wraz z URZĄDZENIEM (LICENCJA OEM) LICENCJOBIORCA ma prawo używać PRODUKT wyłącznie na tym URZĄDZENIU i może przenieść prawa i obowiązki wynikające z LICENCJI OEM tylko wraz z przeniesieniem własności URZĄDZENIA.

3. Wszelkie inne użycia PRODUKTU są niedozwolone. W tym m.in. LICENCJOBIORCA nie ma prawa bez odrębnej zgody PRODUCENTA:

a) sprzedać, wypożyczyć, wynająć, sublicencjonować, przekazać, używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania, w całości lub w części, prezentować publicznie ani umożliwiać dostęp do PRODUKTU osobom nieposiadającym LICENCJI na użytkowanie PRODUKTU,

b) rozkodowywać, dekompilować, dezasemblować oprogramowania zawartego w PRODUKCIE, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających PRODUKT,

c) usuwać ani zmieniać oznaczeń PRODUCENTA, ani znaków towarowych na PRODUKCIE,

d) kopiować ani udostępniać w żaden sposób jakiejkolwiek części danych zawartych w PRODUKCIE, ani w postaci tekstowej, ani graficznej (w tym również pozycji geograficznych budynków ani innych obiektów),

e) używać PRODUKTU do geokodowania lub odwrotnego geokodowania zewnętrznych baz danych,

f) kontrolować działania PRODUKTU przy pomocy zewnętrznych aplikacji (np. poprzez tzw. API)

4. PRODUCENT dołożył wszelkich starań, by dostarczyć PRODUKT wraz z dokładnymi danymi oraz zapewnić jego bezawaryjne działanie. Niemniej jednak LICENCJOBIORCA akceptuje fakt, że PRODUKT może zawierać pewną liczbę błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości. Dlatego też PRODUCENT nie zachęca do polegania wyłącznie na danych i funkcjach zawartych w PRODUKCIE. PRODUKT dostarczony jest na zasadzie "TAKI JAKI JEST", bez żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, włącznie z, ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności do konkretnych celów. Dane zawarte w PRODUKCIE mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania PRODUKTU przez LICENCJOBIORCĘ, nawet jeśli PRODUCENT zostanie poinformowany, że istnieje możliwość powstania takich szkód.

5. Niektóre funkcje PRODUKTU do pełnej skuteczności mogą wymagać:

a) połączenia z Internetem (co może spowodować naliczenie opłat przez dostawcę Internetu),

b) gromadzenia i przesyłania na serwery PRODUCENTA anonimowych danych statystycznych o warunkach ruchu drogowego.

Jeśli LICENCJOBIORCA wyłączy w ustawieniach PRODUKTU zgodę na takie działania może to spowodować wyłączenie części funkcjonalności. Podczas rejestracji PRODUKT może przekazywać na serwer PRODUCENTA domyślny adres email LICENCJOBIORCY. Jeśli LICENCJOBIORCA wyłączy zgodę na powiązanie adresu email z LICENCJĄ może to m.in. uniemożliwić odzyskanie numeru LICENCJI w przypadku jego utraty. W przypadku użycia w PRODUKCIE danych krajów innych niż Polska korzystanie z nich może wymagać przestrzegania przez LICENCJOBIORCĘ warunków nałożonych przez dostawcę danych. W takim przypadku warunki te będą dostępne w PRODUKCIE.

6. LICENCJOBIORCA może rozwiązać UMOWĘ w każdej chwili poprzez pełne usunięcie instalacji PRODUKTU. PRODUCENT może rozwiązać UMOWĘ z powodu istotnego naruszenia UMOWY przez LICENCJOBIORCĘ. Zakończenie UMOWY nie skutkuje zwrotem kwoty zapłaconej za LICENCJĘ. Żadne opóźnienie ani niepowodzenie ze strony PRODUCENTA w dochodzeniu swoich praw lub odszkodowań wynikających z UMOWY nie może być uznane za zrzeczenie się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań przez PRODUCENTA.

Wszelkie spory dotyczące praw i obowiązków związanych z niniejszą UMOWĄ będą rozstrzygane zgodnie z prawem handlowym kraju, w którym zakupiono licencję z wyjątkiem praw autorskich, patentowych oraz ochrony znaków towarowych. Te zaś będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim oraz odpowiednimi traktatami i konwencjami międzynarodowymi. UMOWA stanowi wyłączne i kompletne porozumienie pomiędzy stronami w sprawie, której dotyczy oraz zastępuje wszelkie poprzedzające ją UMOWY, uzgodnienia i porozumienia pomiędzy stronami UMOWY.