Regulamin usług AutoMapa

 Drukuj
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług AutoMapa, świadczonych przez Usługodawcę: AutoMapa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135361, o numerze NIP 5272309122, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 83.200,00 zł w całości opłacony.

2. Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z prawem polskim

Definicje

1. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą AutoMapa, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia Mobilnego, umożliwiające korzystanie z usług AutoMapa

2. Mapy - dane kartograficzne i inne dane w postaci elektronicznej pobierane przez Użytkownika w ramach korzystania z aplikacji AutoMapa i przechowywane w pamięci Urządzenia Mobilnego Użytkownika lub w inny sposób wykorzystywane przez Aplikację.

3. Regulamin - niniejszy dokument, dostępny pod adresem http://regulamin.automapa.pl/ampltk

4. Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług AutoMapa, której integralna część stanowią postanowienia Regulaminu.

5. EULA - Umowa licencyjna oprogramowania (End-User License Agreement) umowa regulująca warunki korzystania przez Użytkownika z Aplikacji dostępna pod adresem http://regulamin.automapa.pl/eula

6. Usługa AutoMapa („Usługa”) - usługa umożliwiająca korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji oraz powiązanych z nią map.

7. Urządzenie Mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Usługi i Aplikacji, w szczególności telefon lub tablet.

8. Użytkownik – osoba będąca upoważnionym dysponentem Urządzenia Mobilnego, na którym ma zostać zainstalowana Aplikacja. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Regulamin świadczenia usług

1. Usługodawca udostępnia Aplikację i Usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin i EULA przed aktywacją Usługi, a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i EULA najpóźniej od momentu zaakceptowania treści w Aplikacji lub przy aktywacji Usługi. 

4. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu lub/i EULA z ważnych przyczyn, w tym technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Aplikacji i Usługi.

Szczegóły dotyczące Usługi i Aplikacji

1. Aplikacja jest możliwa do pobrania z platformy dystrybucji aplikacji mobilnych dla systemu Android (Google Play) lub ze strony: www.AutoMapa.pl (tylko dla systemu Android). 

2. Aplikacja jest nieodpłatna. Cena Usługi nie obejmuje opłat za transfer danych związany z instalacją i aktualizacją aplikacji ani opłat za transfer związany z korzystaniem z Usług, w tym transfer wykorzystany przy aktualizacji Map oraz w ramach roamingu (opłaty według obowiązującego abonenta cennika usług telekomunikacyjnych). 

3. Usługa jest świadczona przy wykorzystaniu w szczególności:

   a) Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym (z systemem Android) oraz powiązanych z nią map,

   b) Sygnału radiowego przesyłanego przez satelity oraz stacje kontrolne, tworzące system lokalizacji satelitarnej,

   c) Zapewnionego przez Użytkownika lokalizatora tj. odbiornika sygnału satelitarnego GPS, który może być elementem wbudowanym w Urządzenie Mobilne lub urządzeniem zewnętrznym, które Użytkownik nabywa we własnym zakresie.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest aktywowanie Usługi (zgodnie z procedurą aktywacji opisaną w pkt V Regulaminu) oraz pobranie i zainstalowanie Aplikacji w pamięci Urządzenia Mobilnego kompatybilnego z Usługą. Aktualne wymagania sprzętowe i techniczne dostępne są na stronie www.AutoMapa.pl.

5. System lokalizacji satelitarnej (GPS), umożliwiający korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji, nie jest usługą świadczoną przez Usługodawcę (w tym nie jest elementem Usługi) i jest dostarczany przez podmioty trzecie, inne niż Usługodawca.

6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje dostępne dla Użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi były w najwyższym możliwym stopniu dokładne i precyzyjne. W niektórych przypadkach te dane i informacje mogą mieć charakter prognozowany, orientacyjny lub przybliżony, z uwagi na charakterystykę wykorzystywanego systemu lokalizacji satelitarnej lub sposób jego funkcjonowania.

7. Użytkownik Usługi jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie za pomocą Urządzenia Mobilnego za pomocą którego aktywowano Aplikację o ile warunki zakupu licencji prezentowane bezpośrednio przez Usługodawcę w momencie aktywacji Usług nie dopuszczają szerszego zakresu użycia.

8. Użytkownik Usługi może, w przypadku wymiany Urządzenia Mobilnego, dokonać przeniesienia uprawnień do korzystania z Usługi na nowe Urządzenie Mobilne.

9. W ramach Usługi ustalane i przetwarzane są dane o położeniu Urządzenia Mobilnego (w celu ustalenia położenia pojazdu i wyznaczenia trasy), co jest niezbędne do realizacji Usługi. 

Włączenie i wyłączenie usługi

1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi w ramach aktualnych ofert abonamentowych dostępnych na platformach dystrybucji aplikacji mobilnych dla systemu Android, na stronach www.AutoMapa.pl oraz u wybranych autoryzowanych partnerów handlowych Usługodawcy.

2. Aktywacja Usługi (wybór oferty i zakup abonamentu) jest możliwa poprzez Aplikację lub firmy trzecie oferujące dostęp do Usługi.

3. Włączenie Usługi następuje tego samego dnia, w którym Użytkownik zlecił aktywację Usługi.

4. Wyłączenie Usługi nastąpi na zlecenie dezaktywacji Usługi przez Użytkownika.

5. Płatność za Usługę odbywa się w Aplikacji i Usłudze za pośrednictwem udostępnianych przez Usługodawcę sposobów płatności. Płatność może być w szczególności dokonywana z wykorzystaniem operatorów obsługujących płatności elektroniczne, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez operatorów tych usług.

6. Jakakolwiek zmiana cennika nie ma wpływu na zasady świadczenia Usług dla Użytkowników w okresie, którzy opłacili oni przed zmianą cennika.

7. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca dokonuje dezaktywacji Map i Usług udostępnionych Użytkownikowi.

Licencja

1. Dysponentem praw autorskich w zakresie koniecznym do udzielenia określonej w niniejszym Regulaminie i EULA licencji na korzystanie z Aplikacji (oraz map udostępnianych przez Aplikację) jest AutoMapa sp. z o.o.

2. Zasady dozwolonego użycia aplikacji opisane są w dokumencie „Umowa udzielenia licencji na użytkowanie oprogramowania” (EULA).

Postępowanie reklamacyjne

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi, jak również reklamacje dotyczące niezgodności Usługi z jej regulaminem w zakresie obowiązków Usługodawcy, można zgłaszać w formie elektronicznej (email) na adres pomoc@automapa.pl albo korespondencyjnie na adres Usługodawcy. 

2. Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu elektronicznie (email) na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie - na adres korespondencyjny podany w reklamacji - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

3. W celu niezwłocznego zidentyfikowania problemu i rozpatrzenia reklamacji, reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, dokładny adres korespondencyjny (lub adres e-mail), numer licencji, potwierdzenie zakupu Aplikacji, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy zawartej pomiędzy Stronami podlegają rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi Powszechnemu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy EULA, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.